Mahmut İnan Çevre Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri

İş Güvenliği Hizmetleri


İşyerlerinde çevresel (toplu) ve biyolojik (tek tek) önlemler alınırken öncelikleme çok önemlidir. İşyerindeki tehlikelerin değerlendirilmesi; sıralanması; bunlarla başedilmesi için bir strateji ve bunu gerçekleşirmek için bütçe oluşturulması gerekir. Bu vazgeçilmez adımların da iyi planlanmış ve etkili bir eğitim programı ile tamamlanması gerekir.
İşçilerin sağlık yakınmalarının gerçek kaynaklarının bulunmasında yardımcı olunması çok önemlidir. Burada özellikle meslek hastalıklarına yönelik çalışmalar önem kazanmaktadır. Meslek hastalıklarının erken belirtilerinin, o işyerinde çalışan işçilere öğretilmesi hem yasal bir yükümlülüktür; hem de olayın henüz başındayken saptanabilmesi için bir olanaktır. Aynı şekilde, genellikle, hep önceden işaretler veren, "geliyorum" diyen iş kazalarına yönelik önlemlerin alınması da işçi sağlığı ve iş güvenliği danışmanlığının ödevleri arasındadır.
Öte yandan, işe devamsızlık, verimlilik düşüklüğü, üretimde oluşan kesintiler, bir yönüyle de iş sağlığı güvenliğini ilgilendirdiği için, danışmanlığın inceleme konuları arasına girmektedir.

Risk Analizleri
 
2003 yılında çıkan yeni (4857 sayılı) İş Kanunu ve bu kanuna göre çıkan ve iş sağlığı ve güvenliği ile doğrudan ilgili olan 40 civarında yönetmelik işverenlere; işyerlerinde, kabul edilebilecek uygun kriterlere göre, çalışanların da katılımı ile, olası tüm risklerini (yazılı olarak) değerlendirmelerini, yönetmeliklerde açıkça belirtilen kriterlerin gerçekleşmesi durumunda bunları yenilemeleri ve risklerini yönetmelerini, olası bir denetimde de ilgili iş müfettişlerine göstermelerini zorunlu kılmıştır.

 
Acil Durum Planları
 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ve iş güvenliği mevzuatı gereğince; işyerlerinde acil durum gerektiren olaylarda yapılacak, müdahale, koruma, arama -kurtarma ve ilkyardım konularının nasıl ve kimler tarafından yapılacağının gösterilmesi ve acil durum olmadan önce, işyeri çalışanlarının katkısı ile bilgili ve deneyimli uzman kişi veya kişilerce acil durum planlarının yazılı olarak hazırlanması, istenildiğinde bunların resmi kuruluşlara gösterilmesi, alarm ve tahliye denemelerinin periyodik olarak yapılması gerekmektedir.

 
Ortam Ölçümleri

İşyeri ortamında biyolojik ve çevresel ölçümler, hem tehlikelerin saptanmasında hem de önlemlerin alınmasında önemlidir. Size sunduğumuz hizmetler arasında kan, kurşun ve toksik madde analizleri başta olmak üzere, tüm kan-idrar ölçümleri gibi biyolojik olanları; gürültü ölçümü (toplu, kişisel maruziyet), aydınlanma ölçümü gibi çevresel olanları da bulunmaktadır.

 
İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

İşverenlerin, yasalarca öngörülen işçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, o işyerinin özel koşullarını öne çıkaran bir eğitimdir. Bu yüzden, öncelikle işyerinde, işçilerin sağlığını tehdit eden etmenler, kaza riskleri öncelikle değerlendirilmelidir.
İşçilerin, işverence alınan önlemlere uyması yasal yükümlülüğüdür. Bunun için de, bu önlemlerin neden alındığı, uyulmasının sağlayacağı yararlar ayrıntılı anlatılmalı ve tekrar tekrar hatırlatılmalıdır.
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri eğitimi daha da önemsiyor. Avrupa Birliği'ne uyumun bir gereği olan bu yönetmelikler, bize eğitim konusunda daha da yoğun çalışmamız gerektiğini söylüyor.
 
 • Yasal gereklilikleri yerine getirmek


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan ‘’Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’in öngördüğü ve aşağıda belirtilen programın izlenmesi gerekmektedir:
Eğitim Programının Konuları;
 
 1. Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 2. İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 3. Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 5. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 6. Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 7. İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 8. Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 9. Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 10. Uyarı işaretleri,
 11. Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 12. Temizlik ve düzen,
 13. Yangın olayı ve yangından korunma,
 14. Termal konfor şartları,
 15. Ergonomi,
 16. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 17. İlk yardım, kurtarma. 

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi
copyright © 2012 - Designed by www.hizmetofisi.com