Mahmut İnan Çevre Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri

Emisyon Ölçümleri


Üretimleri esnasında emisyona neden olan Sanayi tesisleri; faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; çevreye zarar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmasını önlemekle yükümlüdür.
Çevre Danışmanlık Firmalarının emisyon ölçümleri yapması yasal olarak mümkün olmadığından bu sektörde ülkemizin önde gelen firmalarıyla işbirliği yaparak bu hizmetlerin yerine getirilmesinde teknik destek sağlamaktayız.
Bilindiği gibi Sanayi Tesislerinden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 03 Temmuz 2009 tarih ve ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Emisyon; yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla, sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle, maddelerin; yığılması,ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır.

Hava emisyonu olan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan işletmelerin kurulması ve işletilmesi için çevre izni alınması zorunludur. Bu işletmelerden kaynaklanan hava emisyonlarının değerlendirilmesinde bu Yönetmelik hükümleri esas ve sınır değerlerine göre iş ve işlemler yapılır.

Hava emisyonu kapsamında değerlendirilen işletmelerin kurulması ve işletilmesinde;
 
 •  İşletmenin çevreye zararlı etkilerinin mevcut en iyi üretim ve/veya arıtım teknikleri uygulanarak azaltılmak suretiyle kirlilik oluşturmaması,
 •  Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulması,
 •  Bu Yönetmelikte belirtilen emisyon sınırlarının aşılmaması,
 • Tesis etki alanında Ek-2’de verilen hava kalitesi sınır değerlerinin aşılmaması,
 •  İşletmede bulunan mevcut tesislerin baca gazı emisyonlarının bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak  işletmeci tarafından ölçtürülmesi,
 • Baca dışından emisyon yayan tesisler için hesaplama yöntemi kullanılarak saatlik kütlesel debilerin tespit edilmesi, (kg/saat)
 • İşletmede bulunan tesislerin bütünü için; Ek-2 Tablo-2.1’deki kütlesel debilerin aşılması halinde işletmeci tarafından, tesislerin etki alanında, Ek-2’de belirtilen esaslar çerçevesinde hava kirliliği seviyesinin ölçülmesi ve işletmenin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla uluslar arası kabul görmüş bir dağılım modeli kullanılarak, hava kirlenmesine katkı değerinin hesaplanması,
 •  Yeni kurulacak işletmelerde bulunan tesislerin baca gazı emisyonlarının kütlesel debi ve konsantrasyon olarak ve baca dışından emisyon yayan tesislerin atmosfere verdiği emisyonların saatlik kütlesel debilerinin tespit edilmesi,
 • Yeni kurulacak işletmede bulunan tesislerin bütünü için; Ek-2 Tablo-2.1’deki kütlesel debilerin aşılması halinde işletmeci tarafından; tesislerin etki alanında, işletmenin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla bir dağılım modeli kullanılarak hava kirlenmesine katkı değerinin hesaplanması,
 • İşletmenin kurulacağı alanda hava kirliliğinin önemli boyutlara ulaştığı kuşkusu varsa, hava kalitesinin bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak ölçülmesi,
 •  İşletmenin kurulu bulunduğu bölgede hava kirleticilerin Ek-2’de belirlenen hava kalitesi sınır değerlerini aşması durumunda işletmeci tarafından, Valilikçe hazırlanan eylem planlarına uyulması gerekmektedir.

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi
copyright © 2012 - Designed by www.hizmetofisi.com