Mahmut İnan Çevre Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri

Çevre Danışmanlık


12 Kasım 2010 tarih ve 27757 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik  gereğince aşağıdaki kapsama giren kuruluşlara 01.01.2011 tarihi itibari ile  Çevre Görevlisi Çalıştırmak / Çevre Birimi Kurmak veya Lisanslı Çevre Danışmanlık firmalarından danışmanlık hizmeti almaları  konusunda yasal zorunluluk getirilmiştir.


(1) Tesis veya faaliyetlerden; 

 •  Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,
 
 •  Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak, zorundadırlar.(2) Organize sanayi bölgeleri yönetimleri bünyesinde, en az bir çevre görevlisinin istihdam edilmesi veya çevre yönetim biriminin kurulması ya da çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmetinin alınması zorunludur.

(3) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştirakleri, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdür.

(4)Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet almakla yükümlüdür.
 
 
Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
 • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması
 • Geçici Faaliyet Belgesinin alınması

Çevre İzinleri

 • Emisyon İzni
 • Gürültü Kontrolü İzni
 • Atık Su Deşarjı İzni
 • Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni
 • Derin Deniz Deşarjı İzni

Çevre Lisansları

 • Geri Kazanım Lisansı
 • Bertaraf Lisansı
 • Ara depolama Lisansı
 • İşleme Lisansı
 • Arındırma Lisansı

Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması  

 • Tesislerin Çalışmasının Çevre Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü
 • Atık Yönetim planlarının hazırlanması
 • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak
 •  Tesis Çalışanlarına  Eğitimlerin Verilmesi

 
Çevre danışmanlık firmalarının nitelikleri 

(1) Çevre danışmanlık firmaları bünyelerinde en az üç çevre görevlisi çalıştırmak zorundadır.
(2) Çevre danışmanlık firmaları bünyesinde çalışan çevre görevlilerinin en az 2/3’ünün çevre mühendisi veya çevre mühendisliği alanında yüksek lisans ve üzeri eğitim almış olmaları zorunludur.
(3) Çevre danışmanlık firmaları bünyesinde çevre görevlisi olarak çalışacak çevre mühendisliği dışındaki diğer meslek gruplarının, kamu veya özel sektörde çevre alanında en az iki yıl çalışmış olması gereklidir.
(4) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası gereğince çevre görevlisi belgesine sahip olan kişiler, çevre mühendisleri ile aynı hakka sahip olarak çevre danışmanlık firmalarında çalışabilirler.
 
Çevre görevlilerinin yükümlülükleri 

 1.  Çevre yönetim birimi ya da tesis veya faaliyette çalışan çevre görevlisi;


a) Tesis veya faaliyet bünyesinde;

 1.  Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,
 2. Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,
 3. Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,
 4. Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,
 5. Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,


b) Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,

c) İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,
 
ç) Bakanlık veya il çevre ve sehircilik müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;

 1.  Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,
 2.  İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,


d) Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla, yükümlüdür.
 
 
 
 
Çevre danışmanlık firmalarının yükümlülükleri 

 1.  Çevre danışmanlık firmaları; 10 uncu maddede belirtilen yükümlülüklere ek olarak;


a) İlgili çevre görevlisinin, hizmet verdiği tesis ve faaliyetlerden;
 1. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alanlar için ayda en az iki,
 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alanlar için ayda en az bir, tam gün çalışmasını sağlamakla,


b) Hizmet alımı sözleşmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda, hizmet verdiği tesis veya faaliyeti en geç yirmi iş günü içerisinde yetkili makama bildirmekle, yükümlüdür.

 1.  Çevre danışmanlık firmaları;


 • İstihdam edilen personelin T.C. kimlik numaralarını ve sosyal güvenlik numaralarını on iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle,
 •  Çevre görevlisi belgesine sahip personelin firmadan ayrılması veya işe başlaması durumunda Bakanlığa on iş günü içerisinde haber vermekle,
 •  9 uncu maddedeki şartların sağlanamaması hâlinde on iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle ve söz konusu hükümlere on iş günü içerisinde uymakla,
 •  Firmanın unvanı, adresi ve sahibinin değişmesi hâlinde bu durumu on iş günü içerisinde Bakanlığa bildirmekle,
 • Kendilerine ait ticari sicil numaralarını Bakanlığa bildirmekle,
 • Yeterlik belgesi alma aşamasında sundukları belgelerde meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren on iş günü içinde Bakanlığa bildirmekle, yükümlüdür.


(c) Bakanlıkça firmalara gönderilecek yazılarda, başvuruda beyan ettikleri adres dikkate alınır. Adres değişikliğini on iş günü içinde beyan etmeyen firmanın belge alırken beyan ettiği adresle yapılan yazışmalar firmaya tebliğ edilmiş sayılır. 

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi
copyright © 2012 - Designed by www.hizmetofisi.com