Mahmut İnan Çevre Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri

GSM Ruhsatları


Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyevi, fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işletmelere Gayri Sıhhi Müesseseler denmektedir.
 
Gayri Sıhhi Müesseseler; Sağlık koruma bandı tayini, yer seçimi ve tesis kurma izni aşamalarından geçerek  açılma izni almak zorundadırlar.
 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 268-275 inci maddeleri uyarınca çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arz eden gayri sıhhi müesseselerin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi, doğal kaynakların kirlenmelere karşı korunması için gayri sıhhi müesseselerin kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesindeki usul ve esasları sağlamak amacıyla GSM ruhsat işlemlerinde gerekli hizmetleri vermekteyiz.
                             
GSM RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
 • Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu (ayrıntılı adres krokisi eklenecek)
 • İmar Durumu (İlçe Belediye Başkanlığından)
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (İlçe Belediye Başkanlığından)
 • İşletme Belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğünden)
 • İtfaiye Raporu (Merkez İtfaiye Müdürlüğünden)
 • Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
 • Sorumlu Müdür Sözleşmesi (işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip)
 • Sorumlu Müdüre ait Diploma Sureti
 • Vergi Levhası
 • Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı ise, Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi
 • Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıtlı ise, Oda Kayıt Belgesi
 • İmza Sirküleri
 • Vaziyet Planı
 • Tapu
 • Kira Kontratı (Kiracı ise)
 • Motor Beyannamesi (gerektiği durumlarda)
 • İş Akış Şeması (gerektiği durumlarda)
 • Emisyon İzin Belgesi (emisyon iznine tabi işyerlerinden) (İl Çevre ve Şehircilik Md.’den)
 • Kapasite Raporu (gerektiği durumlarda) (Ticaret ve Sanayi Odasından)
 • Doktor Sözleşmesi (çalışan sayısı 50’den fazla olan işyerlerinden)
 • Varsa basınçlı kapların, yakıt tanklarının ve vinçlerin Fenni Muayene Raporları
 • Patlayıcı madde var ise Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi (İl Emniyet Md.’den)
 • İşyerinde LPG tankı mevcut ise;
 • Yeraltı tankları için Katodik Kor. ve Tes.Top.Ölç.Rp. (Elk. Müh. Odası)
 • Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi
copyright © 2012 - Designed by www.hizmetofisi.com